کوریدور اداره مسکن

فولاد آلیاژی

مدرسه مظلومی

اسکلت فهرج

دانشکده داروسازی

50 واحدی مهریز

چادر ملو

خوابگاه نسترن

حصارکشی آریانا