دانشکده دارو سازی

پروژه

اسکلت بتنی

سازمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی

شرح

دانشکده داروسازی

تاریخ

1398/07/15    

محل اجرا

استان یزد

پروژهاسکلت بتنی
سازماندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
شرحدانشکده داروسازی
تاریخ1398/07/15
محل اجرااستان یزد